شماره حساب جهت واریز هزینه بازرسی آسانسور : 0107929693003بانک ملی – شعبه امیر آباد – به نام شرکت معیار گستر صدر جهت دریافت فایل هزینه بازرسی فنی آسانسور لطفا روی لینک زیر کلیک کنید: