اطلاعیه و فرم های بازرسی آسانسور

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اولیه :

1- فرم درخواست – درج کروکی پشت فرم درخواست

2- مشخصات فنی و تائیدیه اجزاء با مهر و امضای شرکت آسانسوری

3- تصویرطراحی و مونتاژ شرکت آسانسوری

4- تصویر واضح از پروانه ساختمانی

5- تصویر کارت ملی متقاضی

6- پرینت ثبت نام اینترنتی

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ادواری

1- فرم درخواست درج کروکی پشت فرم درخواست

2- اصل یا کپی واضح از گواهینامه استاندارد اولیه

3- تصویر طراحی و مونتاژ شرکت آسانسوری

4-تصویر کارت ملی متقاضی

5- پرینت ثبت نام اینترنتی

ثبت نام در سامانه مدیریت از تاریخ 1396/01/01

 

درج در قرار داد: مسئولیت حفظ و نگهداری از پلاک ظرفیت و پلاک شناسه ملی آسانسور در طول اجرای این قرار داد بر عهده شرکت سرویس و نگهدار می باشد.همچنین شرکت سرویس و نگهدار موظف است در صورت مخدوش شدن و یا برداشته شدن این پلاکها در طول اجرای قرارداد نسبت به نصب مجدد آنها در کابین اقدام نماید.

 

شناسه ملی آسانسور:1095110001

کاربران آسانسور می توانند با ارسال شناسه ملی 10 رقمی به سامانه پیام کوتاه 10001517 آز آخرین وضعیت بازرسی این آسانسور مطلع گردند. 

ابعاد پلاک:cm 6*cm15