تعریف استاندارد

تعاریف متعددی از استاندارد وجود دارد که ھر چند در کلام متفاوت ولی معنی و مفهوم یکسانی دارد . استاندارد مفهومی است که می تواند نشان دھنده انسجام و انضباط فعالیت ھای فکری ، علمی ، فنی و فرهنگی جامعه باشد . استاندارد در معنای اعم خود مترادف با نظم است و استاندارد سازی...