021-66914318 info@mgsadr.com

ثبت نام در سامانه مدیریت از تاریخ 1396/01/01

درج در قرار داد: مسئولیت حفظ و نگهداری از پلاک ظرفیت و پلاک شناسه ملی آسانسور در طول اجرای این قرار داد بر عهده شرکت سرویس و نگهدار می باشد.همچنین شرکت سرویس و نگهدار موظف است در صورت مخدوش شدن و یا برداشته شدن این پلاکها در طول اجرای قرارداد نسبت به نصب مجدد آنها در کابین اقدام نماید.

شناسه ملی آسانسور:1095110001

کاربران آسانسور می توانند با ارسال شناسه ملی 10 رقمی به سامانه پیام کوتاه 10001517 آز آخرین وضعیت بازرسی این آسانسور مطلع گردند.

ابعاد پلاک:cm 6*cm15