021-66914318 info@mgsadr.com

آزمایشگاه همکار استاندارد

خدمات آزمایشگاهی شرکت معیار گستر صدر

مجموعه آزمایشگاهی شرکت معیارگسترصدردر استان البرزو تهران ، با استقرار سیستم مدیریت کیفیت و با 6 واحد تخصصی و مجزای تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران، با اتکا به توان علمی متخصصان در زمینه آزمون کالا و انطباق با استانداردهای ملی و بین المللی از ابتدای تاسیس تاکنون توانسته به نحو موفقیت آمیزی به فعالیت خود ادامه دهد.

خدمات فنی و آزمایشگاهی در 5 واحد تخصصی و مجزا به شرح ذیل انجام می شود:

آزمایشگاه فرآورده های سلولزی بسته بندی

آزمایشگاه فرآورده های سلولزی و بهداشتی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه بسته بندی و پلیمری

آزمایشگاه فرآورده های چوب و کاغذ