00982166431670 info@mgsadr.com

خدمات آزمایشگاهی

مجموعه آزمایشگاهی شرکت معیارگسترصدردر استان البرز، با استقرار سیستم مدیریت کیفیت و با ۶ واحد تخصصی و مجزای تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران، با اتکا به توان علمی متخصصان در زمینه آزمون کالا و انطباق با استانداردهای ملی و بین المللی از ابتدای تاسیس تاکنون توانسته به نحو موفقیت آمیزی به فعالیت خود ادامه دهد.

خدمات فنی و آزمایشگاهی در ۶ واحد تخصصی و مجزا به شرح ذیل انجام می شود:

آزمایشگاه فرآورده های سلولزی بسته بندی

آزمایشگاه فرآورده های سلولزی و بهداشتی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه بسته بندی و پلیمری

آزمایشگاه فرآورده های چوبی

آزمایشگاه فرآورده های ساختمانی