00982166431670 info@mgsadr.com

اطلاعیه و فرم های بازرسی آسانسور

 

ثبت نام در سامانه مدیریت از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

 

درج در قرار داد: مسئولیت حفظ و نگهداری از پلاک ظرفیت و پلاک شناسه ملی آسانسور در طول اجرای این قرار داد بر عهده شرکت سرویس و نگهدار می باشد.همچنین شرکت سرویس و نگهدار موظف است در صورت مخدوش شدن و یا برداشته شدن این پلاکها در طول اجرای قرارداد نسبت به نصب مجدد آنها در کابین اقدام نماید.

 

شناسه ملی آسانسور:۱۰۹۵۱۱۰۰۰۱

کاربران آسانسور می توانند با ارسال شناسه ملی ۱۰ رقمی به سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۱۵۱۷ آز آخرین وضعیت بازرسی این آسانسور مطلع گردند.

 

ابعاد پلاک:cm 6*cm15