00982166431670 info@mgsadr.com

“نوبت دوم”

 

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی معیار گستر صدر با شماره ثبت ۱۲۶۶۰۴

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶و عدم رسمیت مجمع عمومی عادی مذکور، بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تادر مجمع عمومی عادی نوبت دوم که راس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳در محل سازمان ملی استاندارد ایران (سالن شهید صفاریان) واقع در کرج شهر صنعتی میدان استاندارد خیابان ذوب آهن تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند.

توجه: در صورتیکه هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار واگذار کنند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود، لازم به ذکر است تایید نماینده تام الاختیار با آقای علی یوسفی بازرس تعاونی و آقای سید محمود حسینی عضو هیأت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف ۱۰ روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده)، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

ضمناً یادآوری می شود این مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می­یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می­شود برای کلیه اعضاء ( اعم از غائب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس/بازرسان

۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال۱۳۹۷ و بودجه سال ۹۸٫

۳- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس

۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار اصلی و علی البدل جهت درج آگهی شرکت

۵- اخذ تصمیم نسبت به پرداخت سود به صورت نقدی یا افزایش سهام و تغییرات سرمایه و اعضاء شرکت

۶- اخذ تصمیم نسبت به پرداخت پاداش به هیأت مدیره و بازرس شرکت